Eksempler på opgaver

Eksempler på opgaver


Kulturrejsen

Det går rigtig godt. Det skal det også blive ved med! Efter sin to-års fødselsdag syntes Voel Friplejehjem, at det var tid til at skabe et fælles projekt, som kunne fastholde den gode udvikling.Plejehjemmet er stærk på værdier, men ville gerne have dem mere integreret i dagligdagen. Derfor satte vi gang i projekt: Værdibaseret virksomhedskultur.

Projektet indebar en kulturskanning,et undervisningsforløb og sideløbende on-site sparring af medarbejdere og interaktionssparring med lederen.

Metoden sikrede en tæt relation til medarbejdernes praksis.

I evalueringen giver medarbejderne udtryk for, at de er blevet bedre til at tale om værdier i forbindelse med deres arbejde, og de har fået større forståelse for, hvordan deres arbejde er udtryk for værdier. Men det måske vigtigste for deltagerne er, at de har haft nogle gode snakke og refleksioner om deres arbejde, som har styrket følelsen af fællesskab.

Konkret mundede projektet ud i definitionen af et nyt værdisæt, som plejehjemmet nu bruger som drivkraft i den videre udvikling.

Læs mere om kulturrejsen


Kulturskanning

Voksentandplejen Aarhus arbejder med mennesker, der har særlig brug for omsorg og støtte. Et godt psykisk arbejdsmiljø med stærk social kapital er afgørende for at kunne fastholde hjælp af høj kvalitet for borgerne.

Med en Kulturskanning fik afdelingen indblik i væsentlige opmærksomhedspunkter, de kan styrke for at fastholde og udvikle deres interne samarbejde.

Kulturskanningen indebar observation og efterfølgende oplæg på et personalemøde. Skanningen og dens resultater åbnede op for samtaler og emner, som medarbejderne ikke tidligere har kunnet tale om, og som de ikke var bevidste om. Blandt andet fordi skanningen havde fokus på gruppen og ikke individerne, blev det muligt at se på udfordringerne med nye øjne.

Kulturskanningen pegede desuden fremad på flere konkrete områder. Eksempelvis på at blive mere klare i forhold til afdelingens beslutningsprocesser, samt hvordan man kan være nysgerrig og få bedre forståelse for hinandens arbejde.

Kulturskanningen blev gennemført i tæt samarbejde med netværkslederen og arbejdsmiljørepræsentanten. 

Læs mere om Kulturskanning


Rådgivning

Projektet Barrierer og drivkræfter blandt læger i forhold til patientinvolvering var drevet af et ønske om i højre grad at inddrage lægegruppen i arbejdet med patientinvolvering. Gennem observation, interview og fokusgruppeinterview undersøgte projektet, hvordan læger på Aarhus Universitetshospital arbejdede med at involvere patienterne i dagligdagen. Hvordan forstod de for eksempel udtrykket: ”På patientens præmisser”?

Projektet undersøgte også, hvad der motiverede lægerne til at arbejde med patientinvolvering, og identificerede barrierer for involveringen. Det drejede sig både om barrierer i lægernes personlige opfattelser, og om måden arbejdet var organiseret på.

Projektet var led i en dialog med lægerne og resultaterne indgår fortsat i dialogen med lægerne i forhold til hospitalets arbejde med patientinvolvering.

Hospitalets ankerperson på projektet var programchef for patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital, Lisbeth Kallestrup.

Læs mere om Rådgivning

 

Rådgivning

AMK Vagtcentral i Region Midtjylland arbejder målrettet og vedvarende med at styrke kommunikationen med folk der ringer til 1-1-2 for at få hjælp. Kommunikationssituationen er udfordrende: Den sundhedsfaglige visitator har kun få minutter til at træffe en beslutning om, hvilken hjælp der er brug for, og indringeren står ofte i en presset og uvant situation.

I projektet Styrket kommunikation hos AMK Vagtcentral i Region Midtjylland identificerede Hermes Interaktion i samarbejde med AMK Vagtcentral indledningsvis de største kommunikative udfordringer. Det var situationer, hvor det kan være svært at opnå en god kontakt med indringer på grund af den pressede situation, som indringer kan stå i.

Projektet bestod efterfølgende af observation hos vagtcentralen, interviews og fokusgruppe-interviews.

Projektet var et internt udviklingsforløb og har indgået som et redskab i arbejdspladsens fortløbende arbejde med at styrke kommunikationen.

Ankerperson for AMK Vagtcentral var oversygeplejerske Trine Agerskov.

Læs mere om Rådgivning

 

Undervisning

Mødet med patienter med minoritetsbaggrund bliver ofte oplevet som en udfordring blandt sundhedspersonalet. I samarbejde med Region Midtjyllands mangfoldighedskonsulent, Anders Kristensen, og konsulent i Center for Telemedicin, Halfdan Eika, har Hermes Interaktion udviklet to kurser om henholdsvis kulturforståelse for sundhedspersonale og brug af tolk. Kurserne er målrettet sundheds-professionelle i regioner, kommuner og selvstændige sundheds-professionelle som praktiserende læger og terapeuter.

Begge kurser er praksisbaserede og tager udgangspunkt i de konkrete udfordringer, deltagerne oplever. Kurset om brug af tolk er desuden baseret på en række konkrete øvelser med brug af simuleret patient og video-tolk.

Læs mere om kurset: Kulturforståelse for Sundhedspersonale

Læs mere om kurset: Den Tolkede Samtale

 

Foredrag

For Tandplejernes Efteruddannelse har Mette Breinholdt holdt et oplæg om stigmatisering i tandplejen. Oplægget blev holdt i forbindelse med et kursus om etik og behandling af patienter med særlige udfordringer og behov.

Mette Breinholdt har en grundlæggende viden om stigmatisering som social proces. Som forberedelse til oplægget gennemførte hun interviews med en række tandplejere for at få et indtryk af, hvad stigmatisering betyder i netop deres sammenhæng.

Fra foreningen Danske Tandplejere var kursusadministrator, Pia Toftbjerg, tovholder på samarbejdet.

Læs mere om Foredrag

"Kombinationen af antropologiske og kommunikative fagligheder har givet en øget indsigt, som vi direkte har kunnet bruge"

Lisbeth Kallestrup, Programchef

”Sagligt og professionelt samarbejde med Mette, som er engageret og reflekterende i samarbejdet"

Oversygeplejerske, Trine Agerskov

"Mette kender til de udfordringer der måtte være i kulturmødet og har god og konkret viden til, hvordan man som sundhedsperson kan møde disse udfordringer."

Anders Kristensen, Mangfoldighedskonsulent