Kultur skanning

Kulturskanning

For at opnå blivende forandringer må organisationer arbejde med deres kultur. Herunder de værdier og den etik, der er indlejret i kulturen.

Ønsker I eksempelvis at arbejde med brugerinddragelse, forråelse eller styrke samarbejdet i organisationen, er det ofte en forudsætning, at man også arbejder med den bagvedliggende kultur. Ellers vil forankringen af de ønskede forandringer ofte slå fejl.

En kulturskanning har fokus på gruppen og ikke individet. I mange situationer vil det være et godt udgangspunkt for forandringer. 

Rejsen begynder derhjemme

Ethvert arbejde med kulturen begynder med, at man kender sit udgangspunkt. Enhver forandring kræver, at man forstår de eksisterende kulturelle, materielle og sociale vilkår, der spiller sammen med de handlinger, man vil ændre på.

Fokuseret undersøgelse

Kulturskanning er en fokuseret undersøgelse af organisationens eller arbejdspladsens kultur. I samarbejde med kunden udvælger konsulenten det relevante problemfelt.

Skanningen består af deltagerobservation, interviews og analyse. 


  • Deltagerobservation er en metode, der har rod i antropologien. Ved deltagerobservation deltager og følger konsulenten udvalgte medarbejdere og aktiviteter og får derved indsigt i den aktuelle praksis og dagligdag.
    Deltagerobservation har fokus på handlinger.

  • Interviews kan både være som én til én eller med fokusgrupper. Under interviews sætter relevante aktører ord på deres erfaringer og refleksioner.
    Interviews har fokus på tanker og betydning.

  • Analyse er konsulentens metodiske behandling af de data, der er indsamlet. Analysen finder mønstre og analyserer betydninger i materialet.
    I en kulturskanning kan analysen aldrig stå alene som sandhedsvidne, men er et værdifuldt redskab til dialog med kunden.

"Med kulturskanningen fik vi fokus på os som gruppe. Den styrkede vores fælles "vi", og det blev nemmere at tale om løsninger.

På grund af observationerne blev vores løsninger konkrete med rod i netop vores virksomhedskultur. Medarbejderne oplevede det som en medskabende proces"

Netværksleder, Voksentandplejen Aarhus

Hvad er kultur?


Der findes næsten lige så mange definitioner på kultur, som der findes antropologer. 


I Hermes Interaktion forstår vi kultur som et system af værdier, opfattelser, måde at opføre sig på, relationer mellem mennesker og den mening mennesker tillægger deres oplevelser. 


Vi forstår også kultur som en dynamisk størrelse, der hele tiden er under forandring.


Kulturen kan forstås udfra følgende model: 

Kontakt os

Vil du høre mere om kulturskanning?